Konsorcjum na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) zbudowane zostało na rzecz współpracy i promocji Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, zapewniając dzięki swojej strukturze, komplementarność zasobów instytucjonalnych, osobowych oraz finansowych dla wsparcia specjalizacji w regionie.

Konsorcjum reprezentowane jest przez instytucje wywodzące się z różnych środowisk, a struktura partnerstwa łączy sektory: biznesowy, naukowy oraz około biznesowy, tworząc tym samym spójny ekosystem na rzecz wsparcia specjalizacji ICT.

W skład konsorcjum wchodzą:

 • Kielecki Park Technologiczny – Lider
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i transferu Technologii
 • Stowarzyszenie FutureHub Klaster ICT
 • EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
 • Centralna Izba Gospodarcza InnoTech
 • Targi Kielce S.A.

Misja Konsorcjum:

 • Wspieranie regionalnej gałęzi usług ICT poprzez tworzenie silnego lobby informatycznego na rzecz województwa świętokrzyskiego jako miejsca atrakcyjnego dla przedsiębiorców branżowych,
 • Stymulowanie rozwoju regionu świętokrzyskiego poprze edukację, transfer osiągnięć naukowo-badawczych oraz organizację targów i konferencji w celu budowania mocnej pozycji konkurencyjnej w sferze oferowanych produktów i usług.

Konsorcjum dąży do budowy silnego ośrodka ICT w regionie świętokrzyskim, prowadzi działania dzięki którym zostanie wypracowany skuteczny mechanizm promocji innowacji i produktów oferowanych przez branżę ICT.

 • Pomoc firmą w budowaniu wizerunku.
 • Promocja firm w regionie, kraju i za granicą, poprzez organizację targów i udział w targach, misji inwestycyjnych, wizyt studyjnych.
 • Budowa sieci kontaktów krajowych i międzynarodowych.
 • Budowa partnerstw
 • Coaching, Mentoring
 • Udział w projektach ponadregionalnych i ponadnarodowych np. Interreg Central Europe, Horizon, Erasmus +

Zakres współpracy członków konsorcjum:

 • stymulowanie współpracy podmiotów działających w obszarze nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
 • podejmowanie wspólnych inicjatyw,
 • wzajemne doradztwo i wymianę informacji,
 • promocję działalności w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce regionu w obszarze ICT,
 • inicjowanie współpracy sektora biznesu i nauki,
 • tworzenie warunków dla transferu nowych rozwiązań technologicznych do gospodarki,
 • realizację przedsięwzięć innowacyjnych na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej.

W ramach swojej działalności, Konsorcjum zakłada również współpracę z administracją publiczną, w tym władzami regionalnymi i lokalnymi oraz wspólne działania z różnego rodzaju instytucjami zewnętrznymi. Istotnym elementem funkcjonowania konsorcjum jest również współpraca na szczeblu międzynarodowym, poprzez kooperację z zagranicznymi partnerami, co jest możliwe, dzięki bogatemu doświadczeniu wszystkich członków konsorcjum.