Centralna Izba Gospodarcza InnoTech została założona w 2015 roku w Kielcach.  Jest instytucją otoczenia biznesu, zrzeszającą przedsiębiorców przede wszystkim z terenu województwa świętokrzyskiego. Bazuje na dobrowolnej przynależności i jest otwarta dla wszystkich podmiotów gospodarczych oraz organizacji wspierających innowacyjną przedsiębiorczość.

Działalność Izby InnoTech  nie narusza samodzielności należących do niej członków, nie ingeruje również w ich sprawy wewnętrzne.

Centralna Izba Gospodarcza InnoTech promuje społeczną wrażliwość biznesu.  Działania te realizowane są poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów w aspekcie ekonomicznym, organizacyjnym oraz prawnym oraz przez szkolenia i konferencje, które pomagają przedsiębiorcom wdrażać etyczne standardy.

Głównym celem działania Izby jest:

  • reprezentacja podmiotów w niej zrzeszonych
  • kształtowanie i rozpowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej
  • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
  • kształtowanie współpracy z samorządami jak i innymi organizacjami.

Poprzez realizowane działania, Izba przyczynia się do rozwoju ekonomicznego regionu świętokrzyskiego, w szczególności poprzez tworzenie, utrzymywanie lub popieranie różnego rodzaju instytucji oraz przedsięwzięć,  takich jak: uczelnie wyższe i instytuty badawcze, wystawy, pokazy, targi, biura informacyjne i reklamowe.

Mamy pełną świadomość potrzeby istnienia i funkcjonowania silnego samorządu gospodarczego, w pełni odzwierciedlającego potrzeby polskich przedsiębiorstw  dlatego jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie i propozycje dotyczące polepszenia  zarówno wzajemnych kontaktów jak i współpracy pomiędzy Izbą a firmami zrzeszonymi, dzięki którym chcemy dążyć do ciągłego podnoszenia poziomu oferowanych przez nas usług.